Kurser i första hjälpen

Edunova Ab erbjuder kompetensutveckling

Kurser i Första hjälpen ordnas på svenska, finska eller engelska på Er arbetsplats alternativt i Yrkesakademins i Österbottens utrymmen. Välkomna att ta kontakt för mera information och offert.

Edunova Ab tarjoaa koulutusta pätevyyden kehittämiseksi

Ensiapukursseja järjestetään suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi työpaikallanne tai YA:n tiloissa. Kouluttajamme antavat mielellään lisätietoja, joten kysykää tarjousta juuri teille sopivasta kurssitoteutuksesta.

Edunova Ab offers courses for skills development

We organize First Aid Courses in English, Swedish or Finnish in your office or at the school of YA! Please contact our instructors for more information and quotation.


Utbildare/Kouluttaja/Educator (sve)
Birgitta Källberg, Tel. 044-750 3145 /  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildare/Kouluttaja/Educator (sve, fi, eng)
Maria Männikkö, Tel. 044 750 31 44 / Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildare (sve), Johanna Nyby
tfn 044 - 750 32 92 / Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildare (sve)
Ann-Marie Jansson, tfn 050 - 543 51 98 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Samordnande lärare
Carina Kekäle / +358 50 4070054 /Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Första hjälpen Fhj 1® (16 h)

Intyget över avlagd kurs i förstahjälpen, Fhj 1® är i kraft tre år.
Målsättning: Den som avlagt kursen behärskar grunderna för att ge första hjälpen i enlighet med kursinnehållet.

Innehåll: Hjälpförfarandet vid sjukdomsanfall eller vid olyckor

Grunderna i livräddande första hjälpen: Första hjälpen vid medvetslöshet/ Basal hjärt- och lungräddning/Främmande föremål i luftvägarna/Störningar i blodcirkulationen (chock), att stilla ett blodflöde., Sår, De vanligaste typerna av sjukdomsanfall, Brännskador och skador orsakade av elstöt, Ledskador och benbrott, Förgiftningar


Första hjälpen Fhj 2® (16 h)

För att delta i Fhj 2® kursen ska man uppvisa ett Fhj 1® kort som är i kraft.

Målsättning: Den som avlagt kursen kan ge första hjälpen vid vanliga typer av sjukdomsanfall och olyckor men också i mera krävande situationer. På kursen lär man sig också att förebygga olyckor.

Innehåll: Hjälpförfarandet i situationer där första hjälpen behövs

Livräddande första hjälpen: Basal hjärt- och lungräddning; vuxen, barn och spädbarn (Här ingår också tidig defibrillering vid återupplivning av vuxna)/Första hjälpen vid medvetslöshet/övriga nödsituationer.

Skademekanismens betydelse vid skada: Undersökning av den skadade för att kunna ge första hjälpen/Skador i bröstkorgen, i magen eller bäckenområdet samt inre blödningar/Skador i extremiteter, ryggradsskador/ Skall- och ansiktsskador
Att övervaka och följa upp tillståndet för den skadade Rätt läge för den skadade, att skydda den skadade, förflyttning och transport av den
skadade

Första hjälpen vid köldskador och hur man kan förebygga dessa

Förgiftningar
Första hjälpen vid sjukdomar orsakade av värme och hur man kan förebygga dessa

Gruppvisa specialteman:
Öka kunskaperna om första hjälpen och hälsofrämjande.
Att främja sin egen hälsa och säkerhet.
Valbara teman utgående från målgruppens behov och önskemål.
Grundkurs i HLR-D 4h.

Livräddande Första hjälpen (4 h) 

Målsättning: Den som avlagt kursen kan inleda livräddande första hjälpen i de typer av situationer som behandlats under kursen.

Innehåll: Hjälpförfarandet vid sjukdomsanfall eller vid olyckor
Grunderna i livräddande första hjälpen: Första hjälpen vid medvetslöshet/ Basal hjärt- och lungräddning/ Främmande föremål i luftvägarna/Störningar i blodcirkulationen (chock)/att stilla ett blodflöde.
Att förebygga olyckor
Vid behov även övriga ämnen eller andra tyngdpunktsområden utgående från målgruppen.

Ensiapukurssi EA 1® (16 t)

Ensiapukurssin EA-1® -todistus on voimassa kolme vuotta

Tavoite: Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu/Peruselvytys/Vierasesine hengitysteissä/Verenkierronhäiriötila (sokki)/Verenvuodon tyrehdyttäminen, Haavat, Tavallisimmat sairauskohtaukset, Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, Nivelvammat ja murtumat, Myrkytykset

Ensiapukurssi EA 2® (16 t)

Osallistuaksesi EA 2® kurssille tulee sinun osoittaa voimassa oleva EA 1® kortti.

Tavoite: Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Sisältö: Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa Hätäensiavun kertaus: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin)/Tajuttomalle annettava ensiapu/Muut hätätilanteet. Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä: Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi. Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot, Ranka- ja raajavammat, Pään- ja kasvojen vammat. Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu.

Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset. Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa sekä lämmön aiheuttamissa sairastumisissa. Ryhmäkohtaiset erityisaiheet (valinnaiset): Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen. Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan. PPE-D = painelu-puhalluselvytys ja defibrillaatio 4 t.

Hätäensiapukurssi (4 t)

Tavoite: Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa. Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu/Peruselvytys/Vierasesine hengitysteissä. Verenkierron häiriötila (sokki)/Verenvuodon tyrehdyttäminen Tapaturmien ehkäisy. Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia.

First Aid Course EA-1® (16 h)

The certificate for First Aid Course EA-1® is valid for three years

Aim: Upon completion of the course, the participant masters the basics of giving first aid in the topics included in the course contents.

Contents: Action taken to assist in an accident or attack of illness Basics of emergency first aid: First aid of an unconscious casualty/Basic resuscitation/Foreign object in the airway/ Disorder of circulation (shock)/Controlling bleeding, Wounds, Most common attacks of illness, Burns, scalds and injuries caused by electricity, Joint injuries and fractures, Poisonings.

Aid Course EA 2® (16 h)

For participation in the FA-2® course a valid FA-1® course certificate is required.

Aim: Upon completion of the course, the participant is able to start giving first aid to persons affected by the most common medical conditions and accidents as well as in more challenging situations requiring first aid, and to prevent accidents.

Contents: Action taken to assist in situations requiring first aid.

Emergency first aid: Basic resuscitation: adult, child and infant (also includes early defibrillation of an adult)/First aid of an unconscious casualty/Other emergency first aid situations

Relevance of the mechanism of injury to the injury sustained:
Examining a casualty for first aid/Chest, abdominal and pelvis injuries, internal bleeding/Spinal and limb injuries/ Head and facial injuries. Observing and monitoring a casualty’s condition: First aid positions, protecting a casualty, and moves and transport First aid and prevention of injuries caused by cold and of conditions caused by heat. Group-specific special topics (selection): Accumulating first aid and health knowledge Promoting one’s own health and safety, Optional topics according to the needs of the target group Basic life support and defibrillation (BLS) course 4 h.

Emergency First Aid Course (4 h)

Aim: Upon completion of the course, the participant is able to start giving emergency first aid in the topics included in the course contents.

Contents: Action taken to assist in an accident or attack of illness. Basics of emergency first aid. First aid of an unconscious casualty/Basic resuscitation/Foreign object in the airway/ Disorder of circulation (shock). Controlling bleeding. Prevention of accidents. Group-specific emphases according to needs.

Begär offert för denna utbildning

Ogiltig inmatning
Please let us know your name.
Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Please let us know your email address.
Ogiltig inmatning

0/400

Please let us know your message.
Captcha
Ogiltig inmatning
EduNova Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste Platina 2024
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:

  FO–nr: 2732069–6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice

 • PAPPERSFAKTUROR:

  Edunova Ab,
  Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • E-POST:

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland